7 Views

Anglia – kiedy jechać

Najważniejszym dokumentem w podróży jest, bez wątpienia, paszport, który powienien zacho­wać ważność jeszcze kilka miesięcy po zakończe­niu podróży zagranicznej (o okresie ważności paszportu informuje pieczątka na jednej ze stron). Warto więc odpowiednio wcześniej sprawdzić, kiedy upływa termin jego ważności, a w razie potrzeby przedłużyć go dostatecznie wcześnie przed wyjazdem, by oszczędzić sobie nerwowych zabiegów w ostatniej chwili. W sezonie kiedy każdy jedzie do pracy w Anglii i bezpo­średnio przed sezonem turystycznym biura pa­szportowe są zatłoczone i czas oczekiwania na ten ważny dokument nieco się wydłuża. Aby otrzymać paszport, uprawniający do wie­lokrotnego przekraczania granicy, trzeba złożyć w biurze paszportowym kwestionariusz, trzy zdjęcia paszportowe, dowód osobisty z wpi nym numerem ewidencyjnym (pesel), znać; opłaty skarbowej za 1 zł 50 groszy oraz st; paszport (gdy utracił ważność). Paszport kosztuje 50 zł. Kwotę tą należy wpłacić na konto, któ go numer podany jest w biurze paszportowy Osoby, którym przysługuje zniżka (emeryci, renciści, inwalidzi i ich współmałżonkowie, kom tanci, dzieci do lat 16, młodzież ucząca w szkołach dziennych i na studiach stacjon nych) płacą za paszport połowę, czyli 25 zł. J( nak dla uzyskania ulgi w opłacie paszportom konieczne jest okazanie stosownej legitym; uprawniającej do zniżki.
Osoba do lat 16 ubiegająca się o paszp musi mieć wyrobiony pesel w biurze dowód osobistych urzędu miejskiego oraz być wpis; do dowodów osobistych obojga rodzice W tym przypadku wymagane jest stawienie rodziców w biurze paszportowym i okazanie i wodów osobistych z odpowiednim wpisem, potwierdzenia danych osoby niepełnoletniej, wartych w kwestionariuszu paszportowym n; ży posiadać skrócony odpis aktu urodzenia tymczasowy dowód osobisty. Wolne od opłat są paszporty wydane w zwi ku z jednokrotnym wyjazdem za granicę, gdy stępuje nn w celu długotrwałego leczenia poddania się operacji przez osobę, korzystaj z pomocy społecznej lub przebywającą w i mach pomocy społecznej (zakładach opieki zd wotnej).

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top